Грунд-ДП

 • оцени продукта:

Грунд-ДП Дълбокопроникващ грунд

Грун­­­дът пред­­с­­­тав­­­ля­­ва ак­­­ри­­лат­­­на дис­­­пер­­­си­­он­­­на смо­­ла с ви­­со­­копро­­ник­­­ва­­ща способ­­­ност, ко­­я­­то ук­­­реп­­­ва, им­­п­­­рег­­­ни­­ра и пред­­­паз­­­ва от про­­ник­­­ва­­не­­ на вла­­га и во­­да.

приложение:

 • Грун­ди­ра­не на ма­зил­ки, бе­тон­ни па­не­ли, бе­тон­ни по­до­ве и га­зо­бе­тон пре­ди по­ла­га­не на нас­тил­ки и об­ли­цов­ки с ле­пи­ла на ци­мен­то­ва ос­но­ва.
 • Грун­ди­ра­не на гип­со­ви сте­ни, гип­со­фа­зер­ни и гип­со­картонени плос­кос­ти, га­зо­бе­то­нни  блок­че­та, бе­тон и дру­ги, пре­ди по­ла­га­не на вът­реш­ни и вън­ш­ни шпак­лов­ки и ма­зил­ки.
 • Грун­ди­ра­не на сте­ни пре­ди по­ла­га­не на та­пе­ти и кор­ко­ви об­ли­цов­ки.
 • Грун­ди­ра­не на ста­ри рон­ли­ви фа­са­дни и вът­реш­ни ма­зил­ки с цел ук­реп­ва­нето им.
 • Грун­ди­ра­не на бе­тон­ни по­до­ви ос­но­ви пре­ди по­ла­га­не на са­мо­раз­ливен под.
 • Грун­ди­ра­не на бе­тон­ни по­до­ве пре­ди по­ла­га­не на пар­кет, дю­шеме и дру­ги нас­тил­ки от дър­вен ма­те­ри­ал.
 • Грун­ди­ра­не на каменни настилки и  облицовки, както и декоративни плочи на циментова основа.

 

Технически данни Стойности
Външен вид и цвят нисковискозна млечно бяла течност
Плътност 1,02 g/cm³
Вискозитет при температура 23 ± 2°С и относителна влажност на въздуха 55 ± 5% 24 s
Съдържание на сухо вещество не по-малко от 17%
Водороден експонент, рН 6-7
Време на съхнене 40 min без лепнене
Време за запазване сферичността на капка вода след нанасяне върху:
 • газобетон
 • гипсофазер

 • 150 min
 • 70 min
Дълбочина на проникване 2 mm

Протокол от изпитване № 714-3-223 / 23.09.2010г. издаден от НИСИ ЕООД - гр. София 

Ос­но­ва­та, вър­ху ко­я­то ще се по­ла­га грун­дът, се по­чис­т­ва доб­ре от прах и замърсявания. На­на­ся се с ва­ляк, чет­ка или пул­ве­ри­за­тор.

ОПАКОВКА: Пластмасови туби х 5 кг, пластмасово шише1 кг

РАЗ­ХОД­НА НОР­МА: 0,150 - 0,200 кг/м2

Температурен интервал за работа: 5°- 35°С

Съхранение: В добре затворени съдове, в закрити и сухи помещения при температура 5° - 25°С.

Пазете от замръзване!

Пазете от топлина и пряка слънчева светлина!

Да се пази от деца!

ТРАЙНОСТ: 12 месеца

Цени

Опаковка

Цена

18 кг. 0.00 лв.
5 кг. 0.00 лв.
1 кг. 0.00 лв.