Проект BG16RFOP002-6.002-0397-C01 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

11/10/2022

Проект BG16RFOP002-6.002-0397-C01  "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"